iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Anachoreti

Pouštní mniši, kteří se utíkali před zesvětštělým křesťanstvím do samoty. K anachoretům patřili také asketičtí putovní mniši, stylité (světci na sloupu) a osady eremitů.… více

Silvestr I.

Za svou známost vděčí tento papež, jehož pontifikát trval v letech 314 - 335, především legendě o konstantinském darování. Podle ní prý Konstantina Velikého vyléčil z malomocenství a pokřtil, načež východořímský císař předal papeži vládu nad Římem a západní ... … více

Diakonát

Jáhenství. Termín odvozený z řec. diákonos, »služebník«. Označuje stupeň kněžského - svěcení (další dva jsou - kněžství a - biskupský úřad). Úřad d. se zrodil ve volbě »sedmi« v prvotním křesťanském společenství v Jeruzalémě (srov. Sk 6,1-6), podněcovaném ... … více

Hromnice

Lidový název svátku »Uvedení Páně do chrámu«, slaveného 2. února průvodem se svíčkami. Zavedl ho v Římě - papež syrského původu Sergius I. (687-701). Svátek připomíná Ježíše, kterého při té příležitosti »poznal« starý Simeon a prorokyně Anna (srov. Lk ... … více

Anu

Nebeský bůh sumersko-babylónského panteonu; jeho uctívání je doloženo v Uruku stupňovitým chrámem (viz zikkurat) už od poloviny 4. tisíciletí př. Kr.… více


Copyright iEncyklopedie.cz