iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Hierarchie

Z řec. hierá, »posvátný«, a arché, »vládnutí«, »moc«. Souhrn osob, které jsou nositeli posvátné moci, vyplývající z jejich - svěcení. Tuto pravomoc vykonávají prostřednictvím různých - úřadů jako službu pro dobro celé církve.… více

Vydechování

V trinitární teologii znamená způsob vznikání Ducha z Otce a Syna, na rozdíl od nezrozenosti Otce a zplození Syna z Otce.… více

Rudra

Ve staroindických védách je tento bůh lukostřelcem, jehož šípy přinášejí nemoc a smrt. Je také otcem bohů bouře, Marutů. Současně je léčitelem a pramenem tisíce léčivých prostředků.… více

Apoštolská posloupnost

Autorita - apoštolů se zakládala na tom, že byli Ježíšovými učedníky a očitými svědky - vzkříšení (Sk 1,2n) a také na - eschatologickém poslání, jež jim bylo svěřeno jako dvanácti spolupracovníkům při posledním soudu (Mt 19,28, - Boží soud). To z nich ... … více

Kajetán

Narodil se roku 1480 ve Vicenze v severní Itálii, Vystudoval práva (1504) a stal se úředníkem papežské kurie (1506). Všechen volný čas věnoval modlitbě a návštěvám nemocnic. V roce 1516 byl vysvěcen na kněze. Později (1518) odešel z Říma a v Benátkách ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz