iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Euchologie

Z řec. euche, »modlitba, a logos, »rozmluva«. Věda, která studuje - modlitbu a zákonitosti, jimiž se řídí jejich formulace. V méně přesném smyslu jde o souhrn modliteb obsažených v liturgické knize.… více

Rozvod

Pro církev je manželství stavem, jenž si přál Stvořitel a který se vyznačuje jednotou a nerozlučitelností (srov. Mt 19,3-9), tím je vyloučena jakákoli forma rozvodu, čili zrušení právoplatně uzavřeného a - dokonaného manželství.… více

Zatracení

Věčný trest v pekle. - Katechismus katolické církve uvádí: »Bůh nepředurčuje nikoho, že půjde do - pekla, je to důsledek dobrovolného odvrácení se od Boha, v němž člověk setrvává až do konce« (č. 1037).… více

Acta Apostolicae Sedis

Akta - Apoštolského stolce. Úřední list, obsahující papežská akta ( - encykliky, - breve, slavnostní projevy atd.), dokumenty posvátných - kongregací (dekrety, jmenování atd.) a výnosy církevních soudů. První svazek vyšel v r. 1909. Akta vydává - Státní ... … více

Targumy

Targumy jsou překlady částí hebrejské bible do aramejštiny, zčásti volnou, zčásti opisnou formou; aramejština zatlačila v předkřesťanské době do značné míry hebrejštinu. Nejznámějším a vynikajícím překladem je Targum Onkelos Pentateuchu z asi 2. stol. ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz