iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Spása

Dosáhnout spásy a odvracet neštěstí patří k nejdůležitějším snahám člověka ve styku s nadpřirozenými mocnostmi. Ve všech náboženstvích je nějaký "spasitel", který je buď bohem nebo polobohem. Spása byla chápána duchovně a vztahovala se stále více k věcem ... … více

Kodex kanonického práva

Lat. Codex iuris canonici (ve zkratce CIC). Jediný autentický a všeobecný zákoník latinské katolické církve. Je napsán latinsky, sestává z 1752 kánonů, rozdělených do 7 knih. Nový CIC vyhlásil Jan Pavel II. 25.ledna 1983 apoštolskou konstitucí Sacrae ... … více

Esejci

Etymologie termínu je nejasná, snad pochází z aram. hasajja nebo řec. hósioi, »zbožní« či »tiší«, z něhož jsou odvozeny dva řecké tvary: essenói a essaioi. Židovská - sekta (2. stol. př. Kr. - 2. stol. po Kr.), která vznikla pravděpodobně rozšířením asidejů ... … více

Tridentský koncil

Jednalo se v pořadí o 19. ekumenický - koncil, který se konal v letech 1545 až 1563 ve třech etapách. Ačkoli se po něm volalo již dlouho a z mnoha stran, koncil se nemohl po dlouhou dobu konat především proto, že papež Klement VII. se obával protiřímských ... … více

Svatyně svatých

Hebr. debhir. Svatyně svatých či velesvatyně je označením pro nejvnitřnější část jeruzalémského chrámu, kde byla uložena - archa úmluvy. Sem vstupoval velekněz pouze jedenkrát do roka, a to o svátku jom - kipur (Lv 16,2-9, Žid 9,7).… více


Copyright iEncyklopedie.cz