iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Soluňanům, listy

Dva novozákonní dopisy se obracejí na mladou křesťanskou,obec v Soluni. Ústředním tématem obou dopisů je blízké očekávání posledního času. První dopis, který napsal apoštol Pavel kolem r. 50/51, zdůrazňuje autoritu apoštolského hlásání a dává napomenutí ... … více

Démon

Tento pojem pochází z řečtiny (daimon) a znamenal u antických básníků původně tolik co "ochranný bůh". V průběhu doby došlo ke změně významu, přičemž slovo "démon" bylo stále více užíváno k označení přírodních duchů a podzemních, temných mocností. Tak ... … více

Eminence

Z lat. eminentia, »vyvýšené místo«, »výše«. Čestný titul příslušející - kardinálům (dekret Urbana VIII. z r. 1630). Ve středověku dávali - papežové tento titul pouze králům Francie.… více

Opus Dei

Lat. »Boží dílo«. Tímto zkráceným výrazem se obvykle označuje Kněžská společnost svatého Kříže a Opus Dei, mužské sdružení, které založil v Madridu r. 1928 aragonský kněz blahoslavený Josémaría Escrivá de Balaguer y Albás (1902-1975), v r. 1930 založil ... … více

Prostituce, posvátná

Ženy a muži, kteří na obětních místech a ve svatyních byli ochotni k pohlavnímu styku s kněžími nebo cizinci, vyjadřovali touto činností své obětování bohu. Uskutečněním božské (svaté) svatby (hieros gamos) mínila semitská a maloasijská náboženství, že ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz