iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Kanonizace

Z řec. kanonizein, »zařadit do kánonu«, akt, jímž - papež dekretem stanoví, že blahoslavený se zařazuje do kánonu - svatých a je uctíván celou církví. Podle definice Benedikta XIV. jde o poslední a konečný výrok o - svatosti. Je tedy aktem, který následuje ... … více

Sedisvakance

Z lat. sedes, »křeslo, stolec, sídlo«, a vacare, »být volný, prázdný«. O s. se hovoří ve vztahu ke - Apoštolskému stolci v období, které plyne od úmrtí nebo odstoupení - papeže do zvolení nového. K s. biskupské naproti tomu dochází úmrtím - biskupa, jeho ... … více

Rubriky

Z lat. ruber, »červený«. Rituální a ceremoniální pokyny, nezbytné pro správný průběh liturgických úkonů, jsou v liturgických knihách psány zpravidla červeně. Nedávná liturgická reforma značně zúžila rozsah r. a obohatila jejich obsah.… více

Mechitaristé

Arménská katolická mnišská komunita, kterou založil Petr Manuk ze Sebasty (+1749), zvaný Mechitar (Utěšitel). Řád byl založen v Istambulu (1701) pod názvem Arménští mniši svatého Antonína opata. Roku 1703 přesídlil řád do Morey a r. 1715 v důsledku turecké ... … více

Katecheta

Z řec. katechistes. K. je ten, kdo jako věrný následovník Krista předává církevní dědictví znalosti a zkušeností křesťanské - víry.… více


Copyright iEncyklopedie.cz