iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Pachomios

Když ve 4. století náhle zesílil příliv zájemců o mnišský způsob života, ukázalo se, že dosavadní hospodářská základna nestačí pro tak velký počet mnichů. Kromě darů se mniši živili ruční prací: prací na poli a v zahradě, pletením košíků, rohožek a provazů ... … více

Nut

Nejdůležitější z egyptských bohyň nebes (viz egyptské náboženství) se vyskytuje už v původním božím a stvořitelském systému města On (řec. Heliopolis). Cestou samoplození je stvořena jako družka Geba, země, spolu s větrem (Šu) a vlhkostí (Tefnut). Její ... … více

Basilejský koncil

17. všeobecný koncil zasedal v l. 1431 - 1437, resp. 1448, v Basileji, svolán papežem Martinem V., který však zemřel 20 dní po jeho zahájení. Po něm nastoupil papež Eugen IV. Na koncilu mělo být mj. jednáno o husitském učení a o nutnosti nápravy poměrů ... … více

Izaiáš

Prorok Izraele působil ve druhé polovině 8. stol. př. Kr. Podle legendy v Talmudu zemřel jako mučedník v Betlémě. O svém povolání říká (Izaiáš 6, 1 násl.): "Toho roku, kdy zemřel král Uzijáš, spatřil jsem Panovníka." Potom, co se seraf dotkl jeho "nečistých ... … více

Církevní právo

Z řec. ekklesiastikos, »týkající se církve«, později lat. ecclesiasticus. Jde o státní souhrn právních předpisů, které upravují všechny církevní záležitosti. Původně byl termín c.p. užíván jako synonymum pro - kanonické právo, teprve po Augsburském míru ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz