iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Pomazání-nemocných

Jedna ze sedmi - svátostí. - Apoštol Jakub píše: »Kdo je nemocen, ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. A modlitba víry zachrání nemocného. Pán jej pozdvihne a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno« (Jak ... … více

Maitréja

Tento buddha budoucnosti prodlévá nyní ještě jako bódhisattva v nebi Tušita a nově ukáže v daleké budoucnosti cestu ke spáse a zřídí na zemi další ráj, srovnatelný s rájem buddhy Amitábhy.… více

Apoštol

Z řec. apostellein, »poslat«, je odvozeno podstatné jméno apostolos, a pak lat. apostolus. Titul dvanácti Ježíšových spolupracovníků, které si sám vybral (Mt, 10,1-4) a poslal je, aby hlásali jeho - evangelium (Mt 28,18-20) jsou to: Petr, Ondřej, Jakub ... … více

Tiára

Trojnásobnou korunu (triregnum) nosil papež při slavnostních příležitostech. Tato mimoliturgická pokrývka hlavy byla opatřena třemi zlatými obručemi, které symbolizovaly papežský úřad kněžský, učitelský a pastýřský. Papež Pavel VI. odložil tiáru při slavnostním ... … více

Svatá Rodina

Rodina v Nazaretu, tvořená sv. Josefem, Pannou - Marií a Ježíšem, který v ní žil po dobu zhruba 30 let. S.R. je pro všechny křesťanské rodiny vzorem lásky a svornosti. Jako liturgický svátek se slaví v neděli po - vánocích.… více


Copyright iEncyklopedie.cz