iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Intence

V latině intentio, odvozeno z intendere, »směřovat k čemu«. Používá se ve smyslu mešní i., čili mešní úmysl. Je to vědomý úkon vůle (intentio), který se požaduje od celebrujícího. Rozlišuje se : a) úmysl - kněze slavit - mši jako služebník Krista a církve, ... … více

Synergismus

Výraz odvozený z řec. slovesa synergein, »spolupracovat«. Vztahuje se ke společnému účinku Boží - milosti a lidské vůle při uskutečňování - spásy křesťanů. Na základě - listů apoštola Pavla (Římanům, Galaťanům) je to jeden ze základních problémů křesťanské ... … více

Emauzy

1. Místo, doposud přesně nelokalizované, kam šli dva učedníci Ježíšovi, když se jim zjevil a doprovázel je na cestě.
2. Klášter benediktinů se slovanskou liturgií, založený r. 1347 Karlem IV. V den posvěcení kostela se právě četlo čtení z Nového zákona ... … více

Tammuz

Bůh vegetace, zvaný také Dumuzi, se účastnil svaté svatby s Inannou (Ištarou). Možná, že Tammuz byl zbožštělý panovník města Uruku. Mnohé žalozpěvy sumerské literatury oplakávají jeho zmizení.… více

Ferie

Z lat. feriae, původně »sváteční dny« (světců, na rozdíl od - neděle, dne Páně), později »všední den«. V liturgickém jazyku označuje každý den v týdnu kromě soboty a neděle. V týdnu se označují f. postupně čísly: pondělí - feria secunda, úterý - feria ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz