iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Starý zákon

Jako Starý zákon se označuje první část bible, která obsahuje větší počet hebrejsky psaných větších a menších knih, které jsou považovány Židy a křesťany za svaté spisy, v nichž se Bůh sděluje lidem. Sbírka knih, která podle toho kterého způsobu počítání ... … více

Ctnost

Ve všech etických systémech zaujímá tento pojem centrální místo: označuje všechny mravně pozitivní impulzy lidského jednání. Systematická nauka o ctnosti začíná v antické filozofii. Z úvah Platóna, Aristotela, Cicerona a stoiků se vyvinul systém čtyř ... … více

Venuše

Původ a kulturní historie této italsko-římské bohyně nejsou dosud jasné. Nejpozději od 4. stol. př. Kr. byla ztotožněna s řeckou Afrodíté, od té doby byla bohyní mateřství a lásky. Do římského státního kultu se dostala teprve o sto let později a stala ... … více

Okuřování

V četných kultech a náboženstvích je okuřování rozšířeno jako kultovní jednání. Může mít charakter apotropeický (odvracející škodu), je-li prováděno libě vonnými látkami, a má zahánět démony a zlé duchy. Okuřování může působit extatické stavy a v primitivnějších ... … více

Posedlost

Uchopení nadpřirozenými silami, které omezují nebo ruší vlastní schopnost ovládání, se hodnotí jednotlivými náboženstvími velmi rozdílně. Dobří duchové způsobují extázi, inspiraci a oduševnění. Naproti tomu zlí démoni mohou vyvolávat působit duchovní ... … více