iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Chtonická božstva

V řeckém božském světě platila za protipóly bohů nebe a za ztělesnění temných a tajemných mocí a sil země. Představovaly je postavy psů nebo hadů. K chtonickým božstvům patřili Hádes - Plúto nebo také Persefóné. Panovnicí těchto mocností byla Gé, bohyně ... … více

Svatba v Káni

V novozákonním vyprávění, které podává jen Jan (2,1-12), proměnil Ježíš na prosbu své matky při svatbě v Káni Galilejské vodu v šesti džbánech ve víno, když hostitelům došlo. Byl to první zázrak, který Ježíš učinil, a ohlásil tak začátek svého veřejného ... … více

Liturgie

Slovo pochází z řečtiny (leitourgia) a označuje služby athénských občanů pro společenství. V raném křesťanství se liturgií rozuměl úřad pro obec. Dějiny liturgie začínají u zpráv o Poslední večeři Nového zákona. Zpřítomnění této svaté události se uskutečňovalo ... … více

Lateránské smlouvy

Tři smlouvy mezi Vatikánem a Itálií ratifikované 6. 7. 1929 ukončily konflikt, trvající od r. 1870, mezi papežskou kurií a vládou; od r. 1947 jsou součástí ústavy republiky Itálie. První smlouva se týkala zřízení církevního státu, druhá byla konkordátem ... … více

Celebret

Z lat. celebrata, »oslavuj!«. Osvědčení vydané biskupskou - kurií nebo řeholní - kongregací, že určitá osoba je - knězem a může sloužit mši (- eucharistie).… více


Copyright iEncyklopedie.cz