iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Hněv

Jeden ze sedmi - hlavních hříchů. Projevuje se jako prudká reakce na mravní nebo fyzický odpor, který podněcuje touhu po pomstě a potrestání toho, kdo je původcem. Jestliže jde hněv až tak daleko, že člověk chce zabít bližního nebo ho vážně zranit, těžce ... … více

Tammuz

Bůh vegetace, zvaný také Dumuzi, se účastnil svaté svatby s Inannou (Ištarou). Možná, že Tammuz byl zbožštělý panovník města Uruku. Mnohé žalozpěvy sumerské literatury oplakávají jeho zmizení.… více

Milosrdní bratři

Název členů Nemocníčního řádu svatého Jana z Boha. Portugalec Jan z Boha (1494-1550) založil v Granadě společenství laiků na pomoc nemocným, které Řehoř XIII. r. 1572 vyhlásil za - řád s - augustiniánskou řeholí. Dnes jsou M.b. z převážné části laici ... … více

Pelištejci

Nesemitský národ, který přišel patrně z Kréty, dobyl kolem r. 1200 př. Kr. jižní pobřeží Palestiny a uzavřel kanaanejské městské státy v jeden svazek. Ve válečné technice měli převahu a byli poraženi teprve králem Davidem, podrželi si však vlastní státnost. ... … více

Daniel, prorok

Apokalyptická kniha Starého zákona na rozdíl od údajů autora nevznikla pravděpodobně na dvoře babylónského krále Nabuchodonosora II. (605 - 562 př. Kr.), nýbrž teprve v době Makabejců (167 - 164 př. Kr.). Kapitoly 1-6 pojednávají o životě Daniela a jeho ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz