iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Wahhábovci

Muhammad ibn Abdalvahháb (*1703/04 - +1792) začal r. 1741 šířit své učení, které se vyznačuje zvláště nekompromisním odmítáním všech novot (viz bid'a). Vehementně se obracel zvláště proti uctívání svatých, které bylo v islámu sice zakázáno, ale přesto ... … více

Mystika

Mimořádná náboženská zkušenost je tajemná a nelze ji jazykovými prostředky vysvětlit. V mystickém zážitku zakouší mystik zkušenost Boží skutečnosti, přesahující obyčejné vědomí a rozumové poznání. Psychologie tento prastarý fenomen nepostihuje, když spatřuje ... … více

Askeze

Z řec. askésis, »tělesné cvičení«, v pozdní latině ascesis. Ve svém původním významu slovo označovalo jakékoliv cvičení - fyzické, duševní a mravní - prováděné určitým způsobem a s výhledem na dosažení pokroku. V křesťanství nabyla a. téměř technického ... … více

Nejvyšší bytost

Uctívání nejvyšší bytosti (viz monoteismus) stálo podle domněnky některých kulturních historiků na počátku dějin náboženství. Teprve v průběhu kulturního úpadku došlo snad k mnohobožství (viz polyteismu). Této teorii dnes někteří badatelé odporují. Podle ... … více

Biřmování

Jedna ze sedmi - svátostí, zvaná také konfirmace (z lat. confirmare, »upevnit«, »posílit«), protože pokřtěný je upevněný ve víře přijetím plnosti Ducha svatého. Biblickým základem svátosti b. jsou dva texty Skutků apoštolů, které výslovně připisují dar ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz