iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Iregularita

Z lat. irregularitas, »nepořádnost v chování«. V - kanonickém právu jde o trvalou překážku, která brání v přijetí nebo provedení kněžského - svěcení (srov. CIC 1040).… více

Administrátor

Kodex církevního práva zná tři významy tohoto pojmu: a) apoštolský a. je ten, kdo provádí duchovní správu a vede jménem papeže »určitou část Božího lidu, kterou ze zcela zvláštních a závažných důvodů nelze zřídit jako diecézi« (CIC 371). Nazývá se apoštolským ... … více

Svěcení

Tímto úkonem se zvláštním způsobem zasvěcují osoby nebo předměty Bohu. Zárověň se tímto slovem označují stupně a zvláštní služby, k nimž se povolávají ti, co jsou svěceni (jáhenské, kněžské a biskupské svěcení). Svátost kněžského sdvěcení neboli ordinace ... … více

Bohoslužba

V současné době označuje tento pojem především křesťanskou slavnost Večeře Páně (u katolíků eucharistie) s pevně stanovenými rity a případně i zpěvy. Z historického hlediska se formy liturgie vyvíjely z části z kultovních slavností antických mysteriálních ... … více

Tibetská kniha mrtvých

Napsal ji v 8. stol. Padmasambhava a slouží jako návod, jak nepropadnout vizím stavu po smrti, aby se zabránilo špatnému novému zrození. Lama z ní předčítá umírajícímu text. Upomíná ho na to, že vidění jsou projekcemi jeho vlastního ducha. Pokud to rozezná, ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz