iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Augustiniánská řehole

Byla rozšířená hlavně ve středověku ( - augustiniáni, - dominikáni, - premonstráti). Vznikla sloučením dvou pseudoaugustiniánských - mnišských - řeholí: De ordine monasterii (řehole II) a Informatio regularis (řehole III). Již před 11. stol. se prokázalo, ... … více

Vzkříšení-těla

Formulace nicejsko-konstantinopolského vyznání víry vyjadřuje křesťanské přesvědčení, že tak, jako Kristus vstal z mrtvých a žije navždy, také my v poslední den vstaneme z mrtvých. Proměněné tělo, spojené s duší, obdrží od Boha neporušitelný život (srov. ... … více

Konsubstanciace

Z lat. consubstantiatio. - Luteránský teologický termín, který potvrzuje prodlévání přítomnosti podstaty chleba v - eucharistii vedle podstaty božství těla Kristova. Katolíci však věří v proměňování ( - transsubstanciaci), čili ve změnu podstaty chleba ... … více

Mudžtahid

Ten, kdo vykonává idžtihád, tj. vlastním úsilím dospívá k určitému nábožensko-právnímu názoru. Přípustné je při tom pouze uvažovat v analogiích k ustanovením koránu a sunny. Islámští učenci si byli vždy vědomi možnosti omylu při individuálním idžtihádu. ... … více

Lex credendi - lex orandi

Shrnutí známého lat. axiomatu připisovaného Prosperu z Akvitánie (+463), který v úplnosti zní: »Ut legem credendi statuat lex suplicandi« (Ať množství a způsob modlitby odpovídá rozsahu víry). Axiom osvětluje základní vztah mezi vírou a obřady. Spis Mediator ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz