iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Panegyrikos

Z řec. panegyrikos (logos), »(proslov) k celému shromáždění«. Ve starověku šlo o chvalořeč pronesenou na slavnostním shromáždění řeckého lidu, později chvalořeč na nějakou významnou osobnost, většinou na - světce, proslovenou v den jeho svátku.… více

Tammuz

Bůh vegetace, zvaný také Dumuzi, se účastnil svaté svatby s Inannou (Ištarou). Možná, že Tammuz byl zbožštělý panovník města Uruku. Mnohé žalozpěvy sumerské literatury oplakávají jeho zmizení.… více

Logos

Ve svém původním významu "slovo", "smysl" se logos stal ve filozofických systémech antického Řecka absolutním pojmem hodnoty a pravdivosti výroku. Židovské spekulace a nauky o moudrosti ho uváděly do souvislosti s gnózí, poznáním. V Novém zákoně se tento ... … více

Bon

Toto předbuddhistické náboženství je nejstarší v Tibetu. Když v 8. stol. přišel buddhismus do Tibetu, byly podstatné prvky bonu včleněny do lamaismu. Podstatnými rysy bonu se jsou animistické a šamanské představy a kult předků. Zvláštními známkami jsou ... … více

Prozřetelnost

Filosoficko-teologický výraz, kterým se označuje dobrotivá činnost, se kterou Bůh řídí dějiny a přírodní dění a vede všechno stvoření ke konečnému cíli. Ježíš od svých učedníků v evangeliu požaduje, aby pevně věřili v p. Otce, který se stará dokonce o ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz