iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Spoluvykupitelka

Pojem - vykoupení je pojem výslovně christologický. Někteří teologové ho souvztažně připsali Panně - Marii. Chtěli tím zdůraznit spoluúčast Panny Marie na vykoupení lidstva. Druhý - vatikánský koncil (LG 8) místo výrazu spoluvykoupení, dává přednost výrazu ... … více

Lefebvristé

Stoupenci schizmatického - arcibiskupa Marcela Lefebvra (1906-1991), jenž nepřijal některé závažné závěry 2. - vatikánského koncilu, jež předtím podepsal. Suspendován v roce 1976 Pavlem VI. - a divinis, světil dále - kněze a - biskupy. Nakonec byl v r. ... … více

Interdikt

Z lat. interdictum, »zakázáno«. Přestože jde o závažný nápravný trest, jde o trest lehčí, než je - exkomunikace, neboť neznamená vyloučení z církevního společenství. Spočívá v tom, že daným osobám (i. osobní) nebo v daných místech (i. místní) je zakázáno ... … více

Dekalog

Podle Starého zákona (Exodus 20,1-17 a Deuteronomium 5,6-18) zjevil desatero přikázání Jahve Mojžíšovi na hoře Sinaj na kamenných deskách. Je vyjádřením vztahu mezi Bohem a vyvoleným izraelským národem. Nejstarším zachovalým opisem je papyrus Nash z 1. ... … více

Pohřbívání

Způsob a rity pohřbívání mrtvých závisí v jednotlivých náboženstvích na představách o přechodu k posmrtnému životu. V Egyptě dávali mumifikovaným mrtvým nejbohatší výbavu. Tibetští buddhisté přenechávají dodnes mrtvoly supům. Naproti tomu je pohřbívání ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz