iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Moabitská náboženství

Severozápadosemitský národ Moabitů byl domovem mezi východním pobřežím Mrtvého moře a syrsko-arabskou pouští. Jejich náboženství bylo příbuzné s představami víry Semitů a Kanaanejců. Jejich hlavním bohem byl Kamoš, který podobně jako Jahve u starých Izraelitů, ... … více

Pomazání

V antickém Orientě patřilo pomazání olejem ke kultickému uctívání, jako koupání, odívání a líčení božího zobrazení. Posvátné kameny, které byly sídlem bohů, byly pomazány olejem nebo krví. K posmrtným obyčejům patřilo pomazání mrtvoly. V Řecku se pomazávaly ... … více

Cháridžovci

Stoupenci nejstarší islámské sekty, vytyčují přísné etické požadavky. Cháridžovci vypověděli r. 657 čtvrtému chalífovi Alímu poslušnost a odmítli uspořádání následnictví podle původu. Požadovali místo toho volbu společenstvím všech věřících. Dnes přežívá ... … více

Doketismus

Z řec. slova dokein, »zdát se«. Jde spíše o teologický směr prvních staletí křesťanství než o skutečný monofyzitský blud ( - hereze), podle něhož měl Ježíš Kristus údajně jenom zdánlivé tělo, protože nikdy nepřestal být zcela a pouze Bohem. Tato teorie ... … více

Pohoršení

Jde o postoj nebo chování, které vede druhé ke konání zla. P. je závažným proviněním, jestliže ten, kdo je působí jednáním nebo opomenutím, svádí druhé úmyslně k těžkým prohřeškům. P. nabývá zvláštní závažnosti pro postavení těch, kteří je dávají, nebo ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz