iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Dógen

Učení zakladatele školy Sotó japonského zenu (*1220 - +1253) sahá už k sektě Rinzai a čínské tradici.… více

Interdikt

Tímto církevním trestem kanonického práva se kněžím zapovídá slavit pro věřící bohoslužby a udělovat svátosti. Rozlišuje se mezi osobním interdiktem, který postihuje jednotlivé osoby nebo skupiny (ale na rozdíl od exkomunikace nevylučuje z církve), a ... … více

Jezuité

Řád založil Ignác z Loyoly r. 1534 jako společenství pro katolické kleriky. Papež Pavel III. schválil Tovaryšstvo Ježíšovo (Societas Iesu, SI) r. 1540. Jezuitský řád se liší od jiných řádů svým slibem přísné poslušnosti vůči papeži, dále pohyblivostí ... … více

Bratři křesťanských škol

Členové církevní laické - kongregace, která se podle příkladu svatého Jana Křtitele de la Salle, svého zakladatele, věnuje výchově a vzdělávání mládeže. První lidové školy byly otevřeny v Remeši kolem r. 1680, a brzy nato byl zorganizován - noviciát a ... … více

Uctívání Boha

Zbožnou odpověď na Boží slovo vyjadřuje věřící v aktu chvály, prosby nebo díků, kterými vyznává Boží svrchovanost. Uctívání může být provázeno gesty pokory: poklekáním, sepjatýma rukama atd. Aby se vztah křesťana k Bohu oddělil od vztahu ke svatým nebo ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz