iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Obětina

Obětní dary. Odvozeno z lat. slovesa offerre, »obětovat, nabízet«. V širokém náboženském významu se o. rozumí vše, co se nabízí Bohu (modlitba, práce, skutek atd.), v užším významu je to chléb a víno, které - kněz celebrující - mši, obětuje jménem přítomných ... … více

Bódhi

"Probuzení" je rozhodující krok na cestě stát se buddhou. Jím se odstraňuje jedno z hlavních zel, která poutají člověka ke koloběhu znovuzrození, nevědění. Osvícením se buddha důvěrně seznamuje s prostředky a cestami, jež mu pomáhají, aby se osvobodil ... … více

Opat

Z aramejského abba, »otec«. Na úsvitu - mnišství, především v Sýrii a Egyptě, se tak nazýval - mnich, jenž zastával funkci duchovního vůdce a představeného komunity. Dnes tento termín označuje opata samostatného - kláštera s plnou vnější i vnitřní pravomocí, ... … více

Kyrie eleison

Lat. přepis původního řeckého výrazu: Kyrie, »Ó, Pane«, eleison, »smiluj se«. Trojí zvolání (druhé je: »Kriste, eleison!«), pronášené nebo zpívané při - mši před - Gloria. Bylo zavedeno do východní - liturgie (Antiochie a Jeruzalém) ke konci 4. stol., ... … více

Turibio z Mongroveja

Narodil se v roce 1538 ve Španělsku. Vystudoval práva v Salamance a stal se, třebaže byl dosud laik, předsedou inkvizičního tribunálu v Granadě. V roce 1580 odejel v hodnosti arcibiskupa do Limy v Peru. Cítil s domorodými Indiány, učil se jejich jazykům ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz