iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Tomáš Akvinský

(*Roccasecca 1225/26 - +Fossanova 7.3.1274). Tomáš patří k největším teologům a filozofům křesťanského Západu. Vstoupil r. 1243 do dominikánského řádu, studoval od r. 1245 u Alberta Velikého v Paříži a Kolíně a působil pak jako profesor teologie v Paříži ... … více

Umučení

a) označuje veškeré utrpení, které Kristus podstoupil od Poslední večeře až do své smrti, jak o něm svědčí - evangelia ( - pašije), b) námět u. ve středověku inspiroval různé formy umění, zvláště scénické, výtvarné a hudbu.… více

Artušovské legendy

Artuš je jméno mýtického krále Britů (Arthura), křesťanského hrdiny a vítěze v bitvě na hoře Bado nad pohanskými Anglosasy v 6. století. Byl posledním slavným panovníkem keltských obyvatel, kteří se neubránili tlaku Anglosasů, takže se přestěhovali na ... … více

Převorství

Z lat. prioratus. Označuje hodnost - převora (převorky) a zároveň samotný úřad. U - rytířských řádů označuje jak sídlo převora, tak i územní vymezení.… více

Ortodoxie

Z řec. orthos, »pravý«, a doxa, pův. »názor«, později »slavení«, nebo orthos a dokein, »pravý« a »mínění«. Termínu o. se používá k označení křesťanské nauky jakožto pravé, tak jak ji církev vyučuje a definuje v protikladu k bludným a chybným názorům. ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz