iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Schisma

Z řec. schizein, »rozdělovat«. Označuje jakékoli rozdělení katolické jednoty. Podle - církevního práva jde o »odmítnutí podřízenosti papeži nebo odmítnutí společenství s členy církve papeži podřízenými« (CIC 751). Činí se rozdíl mezi s., bludem ( - herezí), ... … více

Preexistence

Bytí před začátkem světa a od věčnosti se v evangeliu sv. Jana přisuzuje Ježíši Kristu jako Logu: "Na počátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně" (1, 1 - 3). Ze všech lidí je jen Kristus ... … více

Lateránské koncily

Pět shromáždění biskupů v někdejším papežském paláci považuje katolická církev za ekumenická neboli vbšeobecná. První lateránský koncil (1123) potvrdil zákaz kněžského manželství (viz celibát) a ustanovování kleriků do úřadu laiky, potvrdil wormský konkordát. ... … více

Katafatická teologie

Z řec. katafatikós, »souhlasný«. - Teologie pojednávající o Bohu tím způsobem, že mu přisuzuje všechny hodnoty v nejvyšším stupni. Sleduje sestupnou cestu Božího - zjevení. Je jakoby protipólem - apofatické teologie.… více

Otec

Už v náboženstvích lovců a pastýřských nomádů se bůh nebe často tituluje jako "otec". To ukazuje i jméno nejvyššího boha u mnoha indoevropských národů. První osoba trojjediného Boha křesťanů je rovněž "Bůh Otec", a Otčenáš je hlavní modlitbou křesťanů. ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz