iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Titulární biskup

Označují se tak všichni - biskupové, jimž nebyla svěřena péče o diecézi (CIC 376), ale nesou titul nějaké zaniklé - diecéze (t.b. litomyšlský apod.).… více

Buddha

"Probuzeným" se označuje v buddhismu ten, kdo dosáhl nejvyššího cíle, osvícení. Poznal a překonal zákonitosti, které nutí člověka při jeho uvěznění ve světě k věčným znovuzrozením. Buddhovství se přitom člení na dvě fáze: po osvobození od žádostivosti, ... … více

Akolyta

Z řec. akolythos, »druh na cestě« nebo »ten, který následuje«, v širším smyslu pak ten, »kdo slouží«, lat. acoluthus. A. je ten, kdo obdržel ustanovení (nikoli - svěcení). Má za úkol starat se o službu u - oltáře, pomáhat - knězi a - jáhnovi v liturgické ... … více

Lotosová sútra

V tomto nadmíru důležitém díle mahájánového buddhismu je Buddha charakterizován jako transcendentní, univerzální zachránce a spasitel, jehož život a nirvána na zemi byly jen didaktickými prostředky, aby zjevily lidstvu cestu ke spáse. Kromě toho popisuje ... … více

Interkomunio

Termín, používaný na poli - ekumenismu. Rozumí se jím společenství věřících různých křesťanských církví u stolu Páně. Postoj křesťanských církví k i. je rozličný. Zatímco většina protestantských církví i. připouští a praktikuje, v katolické církvi se ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz