iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Monarchiáni

"Jedinou vládu Boha" hájili ve 2. - 3. stol. někteří křesťanští teologové. Svou nauku přitom opírali o platónskou filozofii prvního božského principu. Monarchiáni nedokázali božství Ježíše Krista sloučit s monoteismem, takže chápali Nejsvětější Trojici ... … více

Modly

Ve Starém zákoně se jimi označovala božstva a obrazy bohů, které Izrael ve jménu jednoho Boha, Jahve, zavrhoval. Tak např. Mojžíš zničil zlaté tele.… více

Církevní beneficium

Podle - Kodexu z r. 1917 to byla jistá míra majetku, stanovená pro určité úřady k vydržování nositele tohoto úřadu. CIC z r. 1983, kán. 1274, par. 5 říká, že je-li to možné, zřídí se tato zařízení tak, aby mohla působit i podle světského práva.… více

Chronós

V řecké mytologii je Chronós personifikací času postupně plynoucího. Den, noc, právo a pravda jsou jeho dcery. V mysteriích je Chronós jedním z prabohů kosmu. Protikladem mu může být kairós, čas pravé chvíle.… více

Nepál

Toto království hraničí s Tibetem, Sikkimem a Indií. Asi 87 % z 15 milionů Nepálců vyznává hinduismus, státní náboženství Nepálu, asi 9 % buddhismus a kolem 3 % islám. Přistěhovalectvím Tibeťanů ze severu a indoárijských skupin z jihu se vyvinula etnická, ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz