iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Metropolita

Z řec. metropolites, odvoz. z metropoli, »hlavní město«. - Arcibiskup sídlící v hlavním městě - církevní provincie. M. přísluší administrativní moc v - diecézích - biskupů jeho provincie (tzv. sufragánních biskupstvích. Nazývají se tak proto, že na sněmu ... … více

Zadostiučinění

Svátostné zadostiučinění je »pokání« (modlitby či skutky milosrdenství), které - zpovědník přikazuje - kajícníkovi ve - svátosti pokání s ohledem na jeho osobní situaci a s přihlédnutím k jeho duchovnímu prospěchu. Potřebnost z. vyplývá ze skutečnosti, ... … více

Marie Magdaléna de´Pazzi

Narodila se roku 1566 ve Florencii. Vstoupila do kláštera karmelitek (1582) a v roce 1584 složila slavné sliby. Od té doby procházela mnoha bolestnými očistnými zkouškami a dosáhla vysokého stupně mystického života. Měla různá vidění, při nichž hlasitě ... … více

Tarot

Tato karetní hra ze 78 kartami se člení na velkou arkanu s kartami symbolů a malou arkanu s kartami tyčí, mečů, hvězd a koulí. Vlastní původ symbolů na kartách není jasný. Odjakživa připadá jednotlivým kartám a z nich vznikajícím obrazovým konstelacím ... … více

Schönstattské dílo

Hnutí mariánské a apoštolské obnovy, založené 1914 p. Josefem Kentenichem (1885-1968) ve svatyni »třikrát zázračné Matky S.« u Vallendaru na Rýnu. Dnes zahrnuje s. sdružení světských kněží, Mariiných bratří, Mariiných sester, s. žen a díla s. rodin, apoštolskou ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz