iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Sabaot

Sabaot (sebaóth, zástupy), množné číslo hebrejského slova saba - vojsko, označuje ve Starém zákoně zástupy vojska. Slovo se často uvádí spolu s Jahve, Jahve Sabaot (Hospodin zástupů). Je to staré označení Boha, který trůní na schránce smlouvy nad izraelskými ... … více

Liturgické hnutí

Cílené aktivity, aby bohoslužbu přiblížily v mnohém ohledu lidu, začaly r. 1909 na katolickém dnu v Mechelenu (Belgie) a vyvrcholily konstitucí o liturgii 2. vatikánského koncilu. Důležitou roli v hnutí hráli O. Casel, Romano Guardini a opatství Maria ... … více

Adopcianismus

Bludná teologická nauka prvních staletí vyvrcholila v 8. století. Chápala Krista jako člověka vybaveného Božím Duchem. Při křtu v Jordánu nebo při vzkříšení byl Bohem "adoptován". Nositeli bludu byli biskupové Theodoret z Byzance (exkomunikován r. 192), ... … více

Martin z Tours

Narodil se kolem roku 316 v panonské Sabarii (v dnešním Szombathely v Maďarsku). Jeho rodiče byli pohané, v patnácti letech byl přijat mezi čekatele křtu (katechumeny) a po nějakém čase se dal pokřtít. Mezitím se dostal jako voják do Galie, opustil vojenskou ... … více

Koinonia

Řec. koinónia, »společenství«. V NZ se o řádu vztahů říká, že spojují v jednotu křesťanská společenství ve - víře, - kázání, - svátostech a především ve slavení - eucharistie a dalších četných podobách - včetně přijímání hmotných statků každodenního života ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz