iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Béma

Z řec. béma, »krok«, odvozeno z bainein, »kráčet«. Termín označuje v - bazilice lavici, která vychází ze stran biskupského stolce a sleduje zakřivení - apsidy. Ve - východních církvích se b. naproti tomu označuje - presbytář s příslušnou částí apsidy.… více

Lukášovo evangelium

Třetí synoptické evangelium začíná autor po antickém způsobu prologem včetně věnování Theofilovi. Evangelium má tři části: Ježíšovo působení v Galileji, Ježíšova cesta do Jeruzaléma a Ježíš v Jeruzalémě. Lukášovo evangelium se drží rámce Markova evangelia, ... … více

Titus Brandsma

Narodil se r. 1881 v Bolsvardu v Nizozemí. Vstoupil do karmelitánského řádu, r. 1905 byl vysvěcen na kněze. Získal doktorát teologie v Římě, vyučoval na řádovém učilišti a později jako profesor filosofie a mystiky na katolické universitě v Nijmegen. Byl ... … více

Vášně

Výraz označuje citová hnutí či pocity. Díky hnutí mysli člověk tuší dobro a zlo. Hlavními v. jsou láska a nenávist, touha a strach, radost, smutek a hněv. V., chápané jako projevy smyslovosti, nejsou z mravního hlediska ani dobré ani zlé, ale v míře, ... … více

Eklekticismus

Filozofický a náboženský směr, který neodvozuje své duchovní a kultické prvky z tradice, nýbrž vybírá cíleně z různých náboženských a filozofických oblastí. V nábožensko - filozofických směrech nové Indie je tento postoj vyznačen zřetelně, např. Brahmasamádž ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz