iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Nadpřirozeno

Označuje všechno, co přesahuje stvořenou či stvořitelnou skutečnost. V rámci křesťanské víry se vztahuje ke všemu, co je z Boha a co závisí na svobodném Božím úradku, co přesahuje inteligenční a volní danosti člověka. Nadpřirozenou skutečností jsou například ... … více

Kolekta

Z lat. collecta, »sbírka«. Termín má různé významy: a) původně znamenal místo setkání, odkud věřící odcházeli v procesí do kostela k liturgické oslavě, b) v - liturgii je k. - modlitba, kterou - kněz přednáší při - mši před bohoslužbou slova, c) k. ... … více

Rytířské řády

Středověké náboženské prostředí spolu s křižáckým hnutím ( - křižácké výpravy) vyvolalo také jeden z typických jevů středověku: mnicha-rytíře, čili postavu, která byla spojnicí mezi - mništvím a rytířstvím. Rytíři kromě tří obvyklých mnišských - slibů ... … více

Jeremiáš

Potomek kněžského rodu, pocházející z Anatótu, je jedním z velkých proroků Starého zákona. Od roku 628 př. Kr. až do zničení Jeruzaléma r. 586 př. Kr.působil v jižní říši Juda a oznamoval stále znovu svými napomínavými a žalobnými projevy hrozící zánik. ... … více

Skythské náboženství

Obrovské mohyly - kurgany - polonomádského jezdeckého národa z Kavkazu, existují v jižním Rusku, Bulharsku a až do Dolní Lužice. Jestliže víme dost o hmotné kultuře Skythů, která dosáhla svého vrcholu kolem r. 500 př. Kr., o to méně známe jejich náboženství. ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz