iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Chiliasmus

Z řec. chílioi, »tisíc«. Znamená očekávání tisíciletého království na zemi, království blaženosti, chápané někdy jako přechod z jednoho stavu do druhého, ale někdy také jako absolutní a konečnou blaženost (srov. Sk 20,1-6).… více

Žádostivost

V latině concupiscentia (odvozeno ze slovesa concupiscere, »dychtit«). Označuje lidské sklony a touhy, které ještě dříve, než dojde k rozhodnutí, zaměřují lidskou - svobodu na dílčí prospěch, který také může být při svobodném rozhodnutí předmětem - hříchu.… více

Byzantský obřad

Na Západě se často nazývá také obřad řecký. Vyvinul se v Konstantinopoli v podstatě z obřadu antiochijského, ale má prvky pocházející z Alexandrie a Kappadokie. Liturgické texty z Konstantinopole byly během staletí přeloženy do jazyků národů spadajících ... … více

Primas

Z lat. primas, (původně primus, »první«) »vynikající«. Znamená: a) - biskupa, jenž s ohledem na své sídlo se těší zvláštní cti a ohledům ze strany ostatních biskupů svého regionu, z titulu samého neplynou žádné zvláštní pravomoci, pokud nepramení z jiného ... … více

Bula

Z lat. bulla, »pečeť«. Označuje pečeť z olova připojenou k oficiálním církevním vyhláškám a dokumentům, později se termínu používalo k označení dokumentu samého (papežská b.).… více


Copyright iEncyklopedie.cz