iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Ninlil

Tato sumerská bohyně byla manželkou Enlila a matkou Nergala. Byla v sumerském panteonu uctívána jako jedna z bohyň mateřství. V mýtu byla přímluvkyní Enlila. Po ztotožnění Enlila s Aššurem stala se vedle Ištary manželkou Aššura.… více

Řeckokatolická církev

Je v novověku jednou z nejvíce pronásledovaných církví. Vznikla z pravoslavné rusínské církve na západní Ukrajině, která na základě Florentské unie (1439) obnovila brestskou unií r. 1596 jednotu s římskou církví. Jednání o unii za pravoslavnou církev ... … více

Padmasambhava

Ind, který se narodil r. 722 po Kr. v Udžajnu, měl veliký vliv na indický tantrismus, především však na tibetský lamaismus. Když ho král Tisong Decän r. 777 přivedl do Tibetu, dokázal zapojit duchy náboženství bon do buddhistického panteonu. Legenda to ... … více

Kolegialita

Odvozeno z lat. collegium, »sbor, shromáždění« (spolek osob, spojených obvykle za nějakým společným účelem). Termín vyjadřuje základní náhled na skladbu církve a vztahuje se na biskupskou organizaci, která je svou povahou kolegiální. »Členem biskupského ... … více

Grál

Podle středověké představy je grál tajemný, posvátný předmět, který propůjčuje svému majiteli pozemské a nebeské štěstí. Pověst o grálu se dá odvodit z keltských a orientálních vlivů. Pravděpodobnější je však odvození z raně křesťanské doby. Grál je zamýšlen ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz