iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Samaří

Po rozdělení židovského království na Izrael a Judsko se stalo Samaří, které založil starozákonní král Omrí roku 880 př. Kr., hlavním městem Severní říše Izrael, později provincie po ní pojmenované. Roku 722 - 21 př. Kr. dobyli Samaří Asyřané, v roce ... … více

Larové

Starořímští ochranní duchové. Původ těchto božstev římského panteonu není přesně znám. Převládá názor, že pocházejí z kultu předků. Larové vystupují v římském náboženství někdy jako jednotlivá božstva (lar), častěji však kolektivně. Domy a pozemky kolem ... … více

Kvatembr

Z lat. quattuor, »čtyři«, a tempora, »doby«, »období«. Jednalo se o dny - pokání a - modlitby na počátku ročních období. Byl zaveden v Římě mezi 3. a 4. stol., nabyl na významu, když Gelasius I. (+496) ustanovil, že na kvatembrovou sobotu se bude udílet ... … více

Mučedník

Ten, kdo jménem své víry snáší pronásledování, mučení a také smrt. - Církev uctívala od počátku ty, kteří dosvědčili svou - víru vlastní krví. Každoročně se scházela na místě umučení a stavěla tam posvátné budovy (memoriae).… více

Katolická reforma

Podle hesla ecclesia semper reformanda (církev má být stále reformovaná) se pokusy o k.r. objevolvaly v každé době ze strany jednotlivců či skupin (různá hnutí zastánců křesťanské - chudoby, pronásledování bludařů, legislatura k - herezím), v pozdním ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz