iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Hebdomář

Lat. výraz odvozený z řec. hebdomada, »týden«. Termín označuje především v církevních společenstvích ( - řeholní řády) toho, kdo je na celý týden nebo na zvláštní den týdne určen k liturgické službě.… více

Romuald

Narodil se kolem roku 952 v Ravenně jako syn místního šlechtice. Stal se benediktinem (972), ale brzy začal vést poustevnický život (975). Dlouhá léta cestoval, hledal samotu a snažil se spojit benediktinskou řeholi se způsobem života staroegyptských ... … více

Nepomíjivost církve

Nepomíjivostí církve se označuje skutečnost, že církev navzdory útokům, kterým je vystavena ze strany zlých sil jak v ní samé, tak zvnějšku, jim nikdy nemůže podlehnout, a to kvůli Kristovým slovům, že »brány pekelné ji nepřemohou« (Mt 16,18). Nepomíjivost ... … více

Tanec

Tanec je asi nejstarší a nejrozšířenější rituální výrazovou formou vůbec, neboť většina bohoslužebných forem pozdějších dob se vztahuje k tanečním původním formám: David tančí podle svědectví Starého zákona před Schránou úmluvy, a řecká tragedie se vztahuje ... … více

Církevní přikázání

V katolické církvi existuje vedle desatera přikázání, jež jsou známa ze Starého zákona, řada dalších přikázání, která jsou pro věřící závazná. Mimo jiné k nim patří např. pravidelná účast na nedělních bohoslužbách, alespoň jednou ročně přijmout eucharistii ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz