iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Rituální vražda

Zabití člověka v rámci rituálního jednání nebo z kultovních důvodů bylo běžné v různých kulturách, např. v Polynésii nebo západní Africe. Lživá obvinění o rituální vraždě, způsobená zřejmě chybným výkladem pojmu eucharistie, byla zpočátku vznášena proti ... … více

Biblické konkordance

Abecední seznam různých výrazů, pojmů nebo námětů z Písma ( - bible). První b.k. k textu - Vulgáty se objevují ve 13. stol., pak následovaly b.k. řecké, hebrejské a v moderních jazycích.… více

Exarcha

Z řec. eksarchos, »vůdce«. Termín původně označoval vedoucího vojenské expedice. Později v byzantské říši označoval zástupce krále. V církvi byli exarchy nazýváni titulární - biskupové metropolitních sídel a hlavy pěti velkých církevních okrsků, na které ... … více

Ondřej, apoštol

Rybář z Kafarnaa, bratr apoštola Petra, byl žákem Jana Křtitele a jedním z prvních apoštolů Ježíše Krista. Pro hlásání křesťanské nauky v Malé Asii a Řecku byl kolem r. 60 v Patrasu ukřižován na šikmém (ondřejském) kříži. Jeho mučednická smrt se v křesťanské ... … více

Upanišady

Hinduistické sanskrtské texty, některé ve volné próze, jiné ve verších, vznikaly mezi 8. a 5. stol.m př. Kr. Je tradováno asi 108 textů. Obsahují nauky řady "mudrců" a představují filozofické rozvedení bráhman (výkladů védských hymnů). Tvoří konec védského ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz