iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Kateřina Alexandrijská

Podle vyprávění tradice žila v Alexandrii jako panna a zemřela jako mučednice. Proslula bystrostí nadání a moudrostí ne méně než statečností ducha. Její tělo je zbožně uctíváno v klášteře na hoře Sinaj.
(V církevním kalendáriu je zařazena jako: panna ... … více

Kadidlo

Vonná směs pryskyřic některých stromů. Jeho používání bylo obvyklé v antickém světě, především na Východě (srov. Ex 30,34, Lv 2,1). Je symbolem - modlitby: »Jako kadidlo ať míří má modlitba k tobě ...« (Ž 14l, 2), úcty a pocty (okuřování - Nejsvětější ... … více

Zpovědník

V latině confessor, odozeno z confiteri, »vyznávat«. Kněz, který podává uděluje - svátost smíření. »Pro platnost odpuštění hříchů se požaduje, aby - kněz měl kromě řádného - svěcení také pravomoc udílet věřícím odpuštění« (CIC 966).… více

Polc, Jaroslav

(1929–2004), kněz, teolog, církevní historik, narozený v Chicagu. V letech 1945–1948 studoval na Arcibiskupském a na Jiráskově klasickém gymnáziu v Praze, kde maturoval. V roce 1948 odešel studovat filozofii na benediktinské koleji sv. Prokopa v americkém ... … více

Trishagion

Řec. výraz znamenající »třikrát svatý«. Jde o trojí zvolání: »Bože svatý, svatý a silný, svatý a nesmrtelný«, které se ve východní eucharistické - liturgii umisťuje obvykle na začátek bohoslužby slova. Text pochází z Iz 6,3. Toto zvolání, původně christologické ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz