iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Védy

Pojem znamená "vědění" a vztahuje se v užším smyslu ke čtyřem staroindickým sbírkám hymnů a výroků árijských, resp. indoevropských pastýřských nomádů, kteří se přistěhovali ve 2. tisíciletí př. Kr. z Íránu do Indie. Hymny Rgvédu, Sámavedu, Jadžurvédu ... … více

Svěcení

Tímto úkonem se zvláštním způsobem zasvěcují osoby nebo předměty Bohu. Zárověň se tímto slovem označují stupně a zvláštní služby, k nimž se povolávají ti, co jsou svěceni (jáhenské, kněžské a biskupské svěcení). Svátost kněžského sdvěcení neboli ordinace ... … více

Hereze

Z řec. hairesis, »rozhodnutí«, »sklon«. Tvrdošíjné popírání nebo pochybování o jedné pravdě nebo více pravdách víry, blud (CIC 751). - Dogmatika považuje h. za odporování zjevené pravdě, která byla schválena - učitelským úřadem církve. Původně označovala ... … více

Bar-Kochba

Vlastním jménem Šimon bar Kosiba (syn Kosibův), vůdce druhého židovského povstání proti Římu (132 - 135) byl rabínem Akvibou pozdravován jako mesiáš, přezdíván byl jako Syn hvězdy. Když bylo povstání po zoufalém boji r. 135 úplně potlačeno, bylo jeho ... … více

Urbi et orbi

Lat. »městu a světu«. Označení papežských úkonů, určených městu Římu a celé církvi. Nejčastěji se používá při slavnostním - požehnání, s nímž jsou spojeny plnomocné - odpustky.… více


Copyright iEncyklopedie.cz