iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Synergie

Z řec. syn, »spolu«, »dohromady«, a érgon, »dílo«, »spolupůsobení«. Jde o spolupůsobení vzešlé ze sloučených energií. U - církevních otců se tímto slovem snaží dát na vědomí novost spojení člověka a Boha v Ježíši Kristu prostřednictvím - Ducha svatého. ... … více

Sion

Ve Starém zákoně se tak označuje jeden z pahorků Jeruzaléma a hrad na něm postavený, hrad Jebuzejců (kanaanejský kmen), který král David dobyl a nazval městem Davidovým. Po rozšíření města dostala i přilehlá chrámová hora s ústřední svatyní jméno Sion. ... … více

Absoluce

Z lat. slovesa absolvere, »osvobodit, zprostit viny«. Úkon, kterým - zpovědník ve - svátosti pokání či smíření ve jménu Ježíše Krista a církve prohlásí - hříšníka za zbaveného vyznaných hříchů. Rozhřešení může udělit pouze - kněz (CIC 965).… více

Růžena z Limy

Narodila se roku 1586 v peruánském hlavním městě Limě. Její rodiče byli španělského původu; při křtu jí dali jméno Isabela, ale pro její krásu jí už od malička říkali Rosa (růže). Už od dětství viděla svůj vzor a ideál ve sv. Kateřině Sienské. Vstoupila ... … více

Taizé

Obec v blízkosti Cluny v Burgundsku, v níž sídlí evangelická mnišská komunita, která se stala duchovním střediskem - ekumenických setkání. V r. 1939 Roger Schutz (*1915), tehdy student reformované (kalvinistické) teologie v Lausanne, shromáždil kolem ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz