iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Markéta Skotská

Narodila se kolem roku 1046 v Uhersku jako dcera anglického prince, který tam žil ve vyhnanství. Její otec brzy po návratu do Anglie zemřel (1057), po vpádu Normanů (1066) musela s matkou a sourozenci utéci do Skotska; provdala se za krále Malcolma III. ... … více

Terezie Benedikta od Kříže

Edita Steinová se narodila 12. října 1891 jako dcera židovských rodičů ve Vratislavi. Při studiu filosofie dlouho hledala cestu od pouhého racionalismu k víře v Boha.Po svém obrácení pracovala nejprve jako učitelka němčiny, později jako docentka Německého ... … více

Tóra

Ve vlastním smyslu znamená tóra návod a poučení židovského národa, uložené v pěti starozákonních knihách Mojžíšových. Řecký a latinský překlad tohoto pojmu jako "zákon" vede k neporozumění, které zužuje význam. Na rozdíl od kánonu pravidel k uspořádání ... … více

Averroes (arab. Ibn Rušd)

(*Córdoba 1126 - +Marrákeš 1198). Arabský filozof, vynikal v islámských vědách své doby. Napsal mnoho spisů, mj. o vztahu náboženství a filozofie, především však obsáhlý komentář k Aristotelovi, který měl v četných překladech do hebrejštiny a latiny veliký ... … více

Požár Říma

Požár města Říma souvisí s první vlnou pronásledování křesťanů. Vypukl v Římě v červenci r. 64 a císař Nero svalil veškerou vinu na jeho vzniku na křesťany. Rozpoutal rozsáhlé pronásledování, k obveselení lidu dal popravit řadu římských křesťanů, mezi ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz