iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Mikronéské náboženství

V náboženství obyvatel skupiny ostrovů severozápadní Oceánie je úzká spojitost mezi kultem předků a kultem plodností. Ve zvláštních kultovních domech se uctívali předkové, kteří měli ve víře Mikronésanů sílu ovlivňovat plodnost. Ženy a děti tam nesměly ... … více

Ordinace

Tento akt přijetí do duchovního stavu předává novému knězi charisma úřadu a zakládá jeho autoritu v církvi. V katolické církvi je ordinace svátostí. Je uskutečňována vzkládáním rukou biskupa a modlitbami. Ordinace propůjčuje duchovnímu "nesmazatelné znamení" ... … více

Orfeus

Teprve od 6. stol. př. Kr. je doložen tento nejvýznamnější reprezentant hudby v řecké mytologii a od té doby je předmětem četných mysticko-teologických proudů. Vzniklo orfické básnictví a s jeho jménem bylo spojeno mnoho mysteriálních her. Podle mýtu ... … více

Evangelizace

Odvozeno z řec. slovesa euangelizesthai, »hlásat evangelium«. V širším smyslu je e. složitou a dynamickou skutečností (srov. EN 17). Podle definice Pavla VI., uvedené v Evangelii nuntiandi (EN 24), je »obnovením lidstva, svědectvím, jasnou zprávou, souhlasem ... … více

Ex cathedra

Lat. »z katedry«. Takto jsou nazývána - papežova rozhodnutí, vyhlašuje-li slavnostně nějakou pravdu týkající se víry nebo mravů ( - dogma), nebo provádí-li - svatořečení.… více


Copyright iEncyklopedie.cz