iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Írán

Nehledě na malou menšinu křesťanů a zarathuštrovců, kteří však uznávají korán a jsou podle koránu tolerováni, je převážná většina obyvatel islámské republiky Íránu muslimská. Přes 90 procent muslimů jsou šíité. "Dvanáctníci" (ší'a dvanácti imámů) je jako ... … více

Justin

Narodil se na začátku 2. století v samařském Sichemu (dnešní Nablus). Pocházel z řecké pohanské rodiny. Po přijetí křtu se věnoval vyučování a obhajobě křesťanské nauky. Jako nejstarší křesťanský teolog, snažící se spojit řeckou platónskou filosofii s ... … více

Zasnoubení

Podle kanonického práva se jím rozumí příslib - manželství (srov. CIC 1062).… více

Démonismus

Tímto pojmem se označuje nábožensko - vědecká teorie, mezitím vyvrácená, podle níž prý víra v démony vedla ke vzniku náboženství. Na rozdíl od animismu, jinak s ním úzce příbuzného, chápe démonismus síly, působící ve viditelném světě, jako zosobněné mocnosti ... … více

Kaplan

Odvozeno od - kaple. - Kněz, jemuž je svěřena nastálo, byť i jen částečně, pastorační péče o nějaké společenství nebo zvláštní skupinu věřících (řeholní laická společenství, sdružení věřících, nemocnice, sirotčince, starobince, věznice, uprchlíci, vyhnanci, ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz