iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Cenzura

Z lat. censura, »úřad cenzora«. Cenzor byl římský úředník, pověřený starat se o předepisování správné výše poplatků obyvatel, později hlídal, napravoval a trestal mravy. V kanonickém jazyku jde o nápravný - trest, stanovený církví pro pokřtěné (CIC 1331-1335). ... … více

Óm mani padme húm

"Óm - drahokam v lotosu - húm" je mantra, určená bódhisattvovi Avalókitéšvarovi. Drahokam se považuje za absolutno a lotos za Avalókitéšvaru, v numinózních (boží pokyn) původních hláskách nebo zárodečných slabikách "óm" a "húm" má být vyjádřena jejich ... … více

Goliáš

Goliáš byl legendární hrdina Pelištejců. Podle první knihy Samuelovy, kap. 17 vyzval v době krále Saula izraelské vojsko k boji. Jeho mimořádná síla a výzbroj odstrašovala všechny v Saulově okolí. Starý zákon uvádí o Goliášově smrti dvě verze: podle jedné ... … více

Katecheze

Z řec. katéchésis, »ústní poučení«, doslova »poučení živým hlasem«. Termín se užívá k označení výuky zaměřené na předávání křesťanské - víry. Sv. Lukáš a sv. Pavel ho používali pro označení výuky založené na poselství - evangelia. V organizaci křesťanského ... … více

Mikulášovci

Stoupenci zhýralé - gnostické starokřesťanské - sekty, která se rošířila v Efezu a v Pergamu a o které se zmiňuje kniha Zjevení (Zj 2,6, 2,15, - Apokalypsa). Považovali se za učedníky Mikuláše z Antiochie, jednoho z prvních sedmi jáhnů (Sk 6,5). Vydávali ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz