iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Jeroným Emiliani

Narodil se roku 1486 v patricijské rodině v Benátkách. V pětadvaceti letech se jako voják dostal do zajetí, rozhodl se skoncovat s dosavadním dobrodružným životem a dát se do služeb sirotků, chudých a nemocných. Založil řeholní společnost věnující se ... … více

Shromáždění

V náboženském smyslu skupina věřících, shromážděných ve jménu Krista s cílem účastnit se přímo či nepřímo dění křesťanského života. Liturgické shromáždění je hierarchicky uspořádané, na daném místě legitimně k bohoslužebné oslavě shromážděné společenství ... … více

Redukce

Indiánské zemědělské kolonie, založené v 17. stol. jezuitskými misionáři v Latinské Americe. Výraz, kterým byli tito Indiáni označováni - reducti - znamenal ve španělštině ty, kteří byli »přivedeni« do církve a k civilizovanému životu a současně byli ... … více

Protireformace

Termín doslova překládá německé Gegenreformation. Označuje soubor podnětů katolické církve, vycházejících z - tridentského koncilu na zabránění protestantské - reformaci. Protireformace znamenala hlubokou obnovu katolicismu a zvláštní pozornost věnovanou ... … více

Samuel

Protože Filištíni (viz Pelištejci) utlačovali Izraelity, požadoval národ krále. Prorok Samuel proto pomazal Saula na krále. Saul později upadl v nemilost a králem se stal David. Podle židovské tradice byl Samuel pokládán za autora starozákonních knih.… více


Copyright iEncyklopedie.cz