iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Oltář

Z pozd. lat. altare (v klas. latině altaria), »stůl« určený k - oběti. O. křesťanství ze - židovství. Zvláštností židovského oltáře byly »rohy«, výstupky či výčnělky ve čtyřech horních rozích, které se pomazávaly krví obětí. V počátcích křesťanství se ... … více

Apoštolská doba

Jako apoštolská doba se označuje období po nanebevstoupení Krista. Očití svědci a přímí posluchači hledají způsoby, jak dál hlásat spásu a zvěstovat radostné poselství o eschatologickém Kristově království. Jedná se o zakladatelskou epochu církve, která ... … více

Reverend

Z lat. reverendus, doslovně »ten, který je hoden úcty«. Uctivý titul a název dávaný příslušníkům duchovenstva a - řeholníkům. Superlativ (reverendissimus) je vyhrazen prelátům.… více

Byzantský ritus

Mezi východními liturgiemi je byzantský ritus nejvíce rozšířen. Ritus obvyklý v Konstantinopoli se rozšířil brzy na celý patriarchát a na řecké obce v jižní Itálii; od 12. stol. ho převzaly i pravoslavné patriarcháty Alexandrie a Antiochie (v arabské ... … více

Olej

Šťáva z plodu olivy sloužila jako zdroj světla, potrava, prostředek pomazání a lék. Olivový olej smíchaný s balzámem, který světí biskup, se nazývá křižmo a používá se jako posvátný olej při křtu, biřmování a svěcení kněžstva.… více


Copyright iEncyklopedie.cz