iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Primas

Z lat. primas, (původně primus, »první«) »vynikající«. Znamená: a) - biskupa, jenž s ohledem na své sídlo se těší zvláštní cti a ohledům ze strany ostatních biskupů svého regionu, z titulu samého neplynou žádné zvláštní pravomoci, pokud nepramení z jiného ... … více

Potopa světa

Tímto pojmem se označují všechny mýty a pověsti, které vypravují o mohutné pravěké potopě, jíž padlo za oběť dosavadní lidstvo. Podle některých staroorientálních nauk o světových dobách končí každý kosmický cyklus takovou povodňovou katastrofou. Četné ... … více

Papežství

Na počátku historie papežů stojí Šimon bar Jona (syn Jonášův), kterého Ježíš vyznamenal příjmením Petr (aramejsky Kéfa, tj. skála) a tím povolal do čela sboru svých dvanácti apoštolů: "Ty jsi Petr - Skála - a na té skále zbuduji svou církev a pekelné ... … více

Ikonoklastie

Z řec. eikón, »obraz«, a klán, »rozbít«, »ničení obrazů«, obrazoborectví. Výrazem se označuje hnutí (náboženské a politické), které odsuzovalo uctívání svatých obrazů ( - ikon). Hnutí vzniklo za byzantského císařství v 8. a 9. stol. Císař Lev III. Isaurský ... … více

Páteční modlitba

V islámském světě s výjimkou Turecka je pátek svátečním dnem a společná polední modlitba v ten den je týdenní hlavní modlitbou. Rituální modlitbě předchází kázání (chutba). Chatíb se přitom někdy opíral o dřevěný meč nebo nově také o pušku, symbol své ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz