iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Larové

Starořímští ochranní duchové. Původ těchto božstev římského panteonu není přesně znám. Převládá názor, že pocházejí z kultu předků. Larové vystupují v římském náboženství někdy jako jednotlivá božstva (lar), častěji však kolektivně. Domy a pozemky kolem ... … více

Předpovídání

Prorokování budoucího štěstí nebo neštěstí provádějí věštci a vykladači znamení. Kromě inspirace jsou i takové způsoby, při nichž je osud vypozorován nebo vyčten z určitých objektů. Sem patří čtení z ruky, věštění z karet, krystalů, vody a ohně, i lití ... … více

Parenese

Z řec. paraínesis, odvozené ze slovesa parainein, »vybízet, pobízet«. Označuje se tak křesťanské kázání, které má charakter povzbuzení, pobízení, případně napomenutí. Jakožto pojem z oblasti - exegese označuje určitý biblický literárání druh, obsahující ... … více

Děkan

Z lat. decanus, odvozeno z decem, »deset« (původně »hlava desetičlenné skupiny«). Ten, který zaujímá první místo mezi kolegy z důvodu dlouhodobé služby, jmenování nebo věku. D. kardinálského - kolegia je volen z - kardinálů s titulem některého periferního ... … více

Sensus fidei

Lat. »smysl (cit) pro věci víry«. Jde o jistý druh intuitivního chápání, nevázaného na teoretické a racionální postupy, spíše instinktivního (nikoliv iracionálního), jímž přítomnost - Ducha svatého obohacuje církev a jednotlivé věřící v přijímání pravd ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz