iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Konfese

Z lat. slovesa confiteri, »vyznávat«. Má řadu významů: a) ve spojení »vyznání - hříchů« označuje - svátost - smíření v celé její šíři, čili jak zpytování svědomí, tak vlastní zpověď s vyznáním hříchů včetně vzbuzení - lítosti a předsevzetí nehřešit, ... … více

Mahávastu

Sútra o "Velkých událostech" barvitě popisuje Buddhův život a zázračné činy. Tímto textem dostává uctívání obrazů Buddhy důležité místo v náboženské praxi.… více

Ikona

Ikona vychází z novoplatónského pojetí, podle něhož inspirovaný umělec nahlíží v extázi samu ideu. Je to tabulový obraz ("odraz pravzoru v nebi"), který se zhotovuje podle pevných pravidel a smí představovat jen Krista, Marii, anděly a svaté. Ikony jsou ... … více

Svobodné zednářství

Mezinárodně rozšířené hnutí svobodných zednářů představuje společenství mužů, organizované v takzvaných lóžích, s cílem podporovat blaho lidstva podle pravidel přírozené etiky, inspirované deismem. Svobodní zednáři se odvozují od středověkých cechů stavitelů ... … více

Skalpování

Projevem kultu trofejí je skalpování, rozšířené již v pravěku, které se stalo známým jako zvyk některých severoamerických indiánských kmenů (Irokézové, Siouxové). Skalp z hlav usmrcených nepřátel měl získat jejich život a sílu. V rámci kultu lebek byly ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz