iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Augsburský náboženský mír

Byl uzavřen 29. 9. 1555 k ukončení dlouholetých náboženských a ústavních bojů v říši (viz reformace). Luteránství přinesl říšskoprávní uznání a zajištění majetku, kalvinismus však z něho byl vyloučen. Německým zemským pánům bylo přiřčeno právo rozhodovat ... … více

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich

(*Stuttgart 27.8.1770 - +Berlín 14.11.1831). Významný filozof německého idealismu, v počátcích inspirovaný Kantem a Fichtem, vytvořil spekulativní, třístupňový a uzavřený systém absolutního dialektického rozumu. Absolutní světový duch má v čisté logice, ... … více

Monarchiáni

"Jedinou vládu Boha" hájili ve 2. - 3. stol. někteří křesťanští teologové. Svou nauku přitom opírali o platónskou filozofii prvního božského principu. Monarchiáni nedokázali božství Ježíše Krista sloučit s monoteismem, takže chápali Nejsvětější Trojici ... … více

Hélios

Stále mladistvý, zářící a mocný řecký bůh slunce (syn Hyperióna a Theie), který jede ve svém zářícím slunečním voze po nebi, byl vzýván často jako přísežný svědek, protože všechno viděl a všecko slyšel. Až do 4. stol. př. Kr. byl jeho kult znám pouze ... … více

Třináct zásad víry

Mojžíš Maimonides (*1135 - +1204) sestavil tyto principy židovství: Boží existence, jeho jednota, netělesnost, věčnost; absolutní poslušnost vůči němu; učení proroků; přednost, božskost a neměnitelnost tóry; prozřetelnost, odměna a trest mesiášův; vzkříšení ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz