iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Interkonfesionalismus

Z lat. inter a confessio. Označuje vztahy a dohody mezi různými křesťanskými vyznáními, mířícími k vyhledávání a vytváření jednoty všech křesťanů. - Ekumenismus.… více

Pantokrator

V nicejsko - konstantinopolském vyznání víry označení Boha Otce, v novozákonním významu také Syna Božího. Pantokrator je častým námětem pravoslavných ikon, pravou rukou žehná, v levé ruce drží otevřenou bibli.… více

Exorcismus

Z řec. exorkismós (ze slovesa exorkízein, »vymítat«). E. je obřad, kterým je - démon ve jménu Boha vyzýván, aby opustil nějakou osobu, zvíře nebo místo. Ježíš prováděl e. (Mt. 8,39 a dal., Mt 12,22, Mt 17,18, srov. synopt.) a pověřil tím - apoštoly (Mk ... … více

Bázeň Boží

Jeden ze - sedmi darů Ducha svatého. Obdarovává člověka pocitem bohabojnosti a synovské úcty vůči Bohu (srov. Kat. 1299).… více

Henri de Lubac

Francouzský jezuita, kněz, kardinál, vynikající znalec církevních otců a středověké západní teologie, jeden z nejvýznamnějších teologů 20. století.
Narodil se 20. února 1896 v Cambrai, v lyonské diecézi. Syn Maurice de Lubaca a Gabrielly de Beaurepaire. ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz