iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Bhúmi

"Stupni" nebo "stadii" se míní většinou dašabhúmi, "deset stupňů", kterými projde bódhisattva na své cestě k buddhovství. Počínaje slibem dosáhne nakonec "mraku učení", odkud už není příliš vzdálen tomu, aby se stal buddhou.… více

Doketismus

Názor, že Ježíš Kristus měl jen zdánlivě lidskou, ve skutečnosti však výlučně božskou přirozenost, a že měl jen zdánlivé (éterické) tělo, byl zastáván mj. ve gnózi. Teologicky byl vyvrácen koncilem chalcedonským. Jelikož doketisté popírali hmotu, bylo ... … více

Ondřej Krétský

Ondřej, krétský arcibiskup, se narodil asi v roce 660 v Damašku; byl mnichem a sekretářem jeruzalémského patriarchy (tj. místodržitele) a z jeho příkazu se účastnil 6. všeobecné synody v Konstantinopoli. Později se stal arcibiskupem v Gortyně na Krétě, ... … více

Trest

Legitimní autoritou přikázané zbavení člověka duchovního nebo světského dobra za účelem nápravy provinilého a na potrestání spáchaného přečinu. Tresty nápravné či censury (CIC 1331-1335) směřují v zásadě k nápravě provinilce ( - exkomunikace, - interdikt, ... … více

Jan z Boha

Narodil se v Portugalsku v roce 1495. Do svých 42 let vystřídal mnoho zaměstnání: byl pastýřem, vojákem, pouličním prodavačem a nakonec knihkupcem v Granadě na jihu Španělska. Když slyšel kázat bl. Jana z Avily, změnil své chování a způsob života tak ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz