iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Faun

Staroitalský bůh zemské úrody, jako Mars a Silvanus. Byl pokládán za ochránce rolnictví, lovu a zvláště chovu dobytka, o jehož rozmnožování pečuje a který chrání před vlky (Lupercus). Rád pobývá v polích, kde se projevuje přírodními zvuky a skřeky, které ... … více

Sedmiramenný svícen

Je zvaný také menora. Původní zlatý svícen byl snad unístěn ve svatyni židovského chrámu v Jeruzalémě. Po prvním zničení chrámu (586 př. Kr.) byla pro obnovený chrám zhotovena kopie originálu. Když Římané v roce 70 chrám zničili, byla tato nesena v triumfálním ... … více

Pronuncius

Vyslanec Apoštolského stolce v některém státě. Na rozdíl od - nuncia není doyenem diplomatického sboru.… více

Daniel, prorok

Apokalyptická kniha Starého zákona na rozdíl od údajů autora nevznikla pravděpodobně na dvoře babylónského krále Nabuchodonosora II. (605 - 562 př. Kr.), nýbrž teprve v době Makabejců (167 - 164 př. Kr.). Kapitoly 1-6 pojednávají o životě Daniela a jeho ... … více

Redditio symboli

Lat. »navrácení symbolu«. Tak jako existovalo - traditio symboli, čili předávání - symbolu spočívající v tom, že katechumeni byli vzděláni v článcích víry v průběhu obřadu probíhajícího třetí a čtvrtou neděli - postní doby, tak na - Bílou sobotu proběhlo ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz