iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Hapi

V egyptském náboženství byl ztělesněním Nilu a úrodného bahna, které pokrývalo po skončení záplavy zemi a rozhodovalo o dobré úrodě. Egyptské náboženství si tohoto boha představovalo androgynně, tedy mužsko-žensky; byl znázorňován jako muž se ženskými ... … více

Melanéská náboženství

Centrálním prvkem kmenových náboženství Melanésie, která patří ke skupině oceánských náboženství, je "mana", nadpřirozená síla, kterou může člověk na sebe přenést určitými ceremoniemi. Ve víře v manu je obsaženo např. uchovávání lebek mrtvých v takzvaných ... … více

Ebionité

Z hebrejského ebjonim, »chudí«. Příslušníci židovsko-křesťanské asketické - sekty, kteří se rozšířili po r. 70 v Palestině, Sýrii a Egyptě. Ebionité nevěřili na božství Ježíše Krista a nepřijímali - listy sv. Pavla, kterého považovali za odpadlíka. Dodržovali ... … více

Druhé já

Představa "druhého já" (alter ego) je známa u mnoha tzv. přírodních národů. Náčelníci, šamani nebo kněží viděli své alter ego ztělesněno v určitém zvířeti, ve vzácnějších případech i v rostlině. Spojení mezi člověkem a jeho "druhým já" může být tak silné, ... … více

Extáze

Z řec. extasis (ze slova existanai, »vyjít ven [ze sebe]«). V křesťanské - spiritualitě označuje stav ducha, ve kterém se věřící ponoří v Boha tak náhle, že může opustit smyslové vnímání a někdy také vnímání vnější skutečnosti i sebe sama. »Mystická« ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz