iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Pohřbívání

Způsob a rity pohřbívání mrtvých závisí v jednotlivých náboženstvích na představách o přechodu k posmrtnému životu. V Egyptě dávali mumifikovaným mrtvým nejbohatší výbavu. Tibetští buddhisté přenechávají dodnes mrtvoly supům. Naproti tomu je pohřbívání ... … více

Čep, Jan

(1902–1974), prozaik, překladatel, esejista, narozený v Myslechovicích u Litovle (okr. Olomouc). Po maturitě na zemském reálném gymnáziu v Litovli odešel do Prahy na Karlovu univerzitu, kde navštěvoval přednášky z francouzského a anglického jazyka. Vysokoškolské ... … více

Tomáš ze Štítného

(*asi 1333 - +před 1409). Český předhusitský spisovatel a laický náboženský myslitel. Pocházel ze zemanského rodu, byl jedním z prvních studentů nově zřízené Pražské univerzity. Ve svých myšlenkách vycházel ze scholastiky, byl však ovlivněn i teologií ... … více

Provinciál

Ten, kdo podle práva a stanov stojí v čele - klášterů nebo komunit nějakého institutu, nacházejících se v téže řeholní - provincii (srov. CIC 621).… více

Proměnění Krista

Zjevení mesiánské důstojnosti Ježíšovy na hoře Tábor, o němž zpravuje Nový zákon (evangelium sv. Matouše 17, 1 - 9), provázela proměna Ježíšovy podoby do podoby nebeských bytostí. Svědky tohoto tělesného proměnění Krista byli jeho učedníci Petr, Jakub ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz