iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Višnu

Tento významný bůh hinduismu je částí trimúrti (triády) s funkcí udržovatele světa. Vždy, když je světový řád ohrožen, bere na sebe Višnu tělesnou podobu a sestupuje na zem jako avatár.… více

Život po smrti

Probuzení k novému bytí nebo také další trvání duše po zániku těla jsou představy, které mají v různých náboženstvích ústřední význam. Monoteistická náboženství (viz křesťanství, židovství, islám) učí víru ve zmrtvýchvstání a vzkříšení mrtvých. Jiná náboženství ... … více

Řehoř Divotvůrce

Život a působení Řehoře Divotvůrce nám daleko lépe než mnohá pojednání ukazují, jaký význam měl Origenes a origenovská teologie pro vnitřní život a šíření církve.
Řehoř se původně jmenoval Theodor; pocházel z přední pohanské rodiny. Jeho narození se ... … více

Koptové

Z arab. Qibt, odvozeno ve své době z řec. (Ai)gypt(ioi), »Egypťané«. Výraz označuje Egypťany, kteří zůstali po arabské konkvistě (639) křesťany. O koptské církvi lze mluvit teprve po chalcedonském - koncilu (451), který zbavil úřadu alexandrijského - ... … více

Celebret

Z lat. celebrata, »oslavuj!«. Osvědčení vydané biskupskou - kurií nebo řeholní - kongregací, že určitá osoba je - knězem a může sloužit mši (- eucharistie).… více


Copyright iEncyklopedie.cz