iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Očistec

Kromě spásy a zatracení uznává katolická víra v posmrtný život ještě třetí přechodný stav pro duši, která již opustila tělo zemřelého. Navazuje na pozdně židovskou tradici (viz šeol), jak je obsažena v 2. knize Makabejských 12,43-46 (viz deuterokanonické ... … více

Prehistorická náboženství

"Primitivní" víra v nadpřirozeno, která se projevovala mj. v obětech, existovala snad už ve starší době kamenné, tedy před více než 100 tisíci lety. V této rané fázi vývoje lidstva byl rozšířen na některých místech také kultovní kanibalismus. Jednoznačné ... … více

Lidská oběť

Jako kultovní praxe a nejvyšší forma oběti existovala lidská oběť v prakticky každém historickém náboženství, nezávisle na tom, jak rozvinutá byla příslušná kultura. Uskutečnění oběti se dálo v nejrůznějších formách: oběť srdce, válečníka, stětí a utopení. ... … více

Tabernákl

Schránka k uchovávání eucharistie, od 13. stol. bohatě zdobená, často ve tvaru věže, se vznášející se holubicí, jako nástěnná skříňka. Před svatostánkem svítí věčné světlo na připomínku svátostné přítomnosti Ježíše Krista. Název se odvozuje od latinského ... … více

Pastorální

Z lat. pastor, pastoralis - »pastýř«, »pastýřský«. Výraz lze chápat z různých pohledů a má tyto významy: a) pastorální teologie, někdy též praktická - teologie, která se zabývá péčí o život víry křesťanů i o speciální okolnosti života (nemoc, rodinný ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz