iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Privilegium petrinum

Umožňuje rozloučit platné - manželství mezi dvěma nepokřtěnými nebo mezi pokřtěným a nepokřtěným tehdy, když se tato manželství nepovažují za svátostná. P.p. je rezervované pouze - papeži jakožto nejvyššímu - pastýři. Důvodem k jeho aplikaci jsou případy, ... … více

Jedinost

Jedna ze čtyř známek církve: »Věřím, že církev je jedna, svatá, všeobecná a apoštolská« ( - vyznání víry). - Církev je jedna, protože má jediného Pána, vyznává jednu víru, rodí se z jednoho - křtu, tvoří jedno tělo, oživované jedním Duchem v jediné naději, ... … více

Tantalos

Podle řecké mytologie jsou o této postavě dvě rozdílné verze. Ve známější z nich je Tantalos miláčkem bohů, ti ho zahrnují bohatstvím a on smí s nimi zasednout ke stolu. Ale prozradí boží tajemství a musí za svůj nevděk trpět v podsvětí "Tantalova muka". ... … více

Bráhman

V upanišdách znamená tento ústřední pojem indických náboženství nejvyšší bytost. Je to jakási světová duše, která je uvědomělá, věčná, nekonečná, všudypřítomná a je duchovní prapříčinou vesmíru i všeho individuálního bytí.… více

Hříšný pád

Ve Starém zákoně se líčí první pád do hříchu, první hřích člověka. Had svede Evu k tomu, aby jedla ze stromu poznání dobrého a zlého, a ta z něho dá i Adamovi. Tím přestoupil člověk Boží zákaz, jíst z tohoto stromu, a je vyhnán z ráje. Pádem do hříchu ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz