Chammurabi

Kategorie: osobnost

Místní zařazení: Babylonie

Časové zařazení: 18. stol.př.n.l.

Významný staroorientální panovník v Babylónu (1792 - 1750 př. Kr.) patřil k amuritské skupině obyvatelstva, která se přistěhovala do Babylónie po r. 2000 př. Kr. Na počátku své vlády byl jedním z mnoha městských králů, kteří vládli v Babylónii. Ve druhé polovině své vlády začal budovat říši, která sahala až k Mari a Aššuru na severu a k Uru na jihu. Babylón se stal hlavním městem centrálně vedené královské říše. Dosud spíše nevýznamný městský bůh Marduk byl povýšen na říšského boha (viz Enúma eliš). Nejdůležitějším výkonem Chammurabiho byla reforma soudnictví a výstavba centrálně organizované správy. Při kodifikaci práva šel daleko za dosud existující právní předpisy Urnamma nebo Lipitištara. Význam Chammurabiho kodexu pro vývoj staroorientálního práva se ukazuje také v tom, že byl tradován až daleko do 1. tisíciletí př. Kr. Kodex obsahuje zákony ke všem otázkám veřejného i soukromého života. Na náhrobním sloupu s textem zákona je Chammurabi znázorněn, jak stojí před svým bohem Šmašem, který králi předává odznaky moci. Chammurabi se odvolává na boha, který zaručuje oprávnění jeho zákonů.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

Babylonie

18. stol.př.n.l.Copyright iEncyklopedie.cz