Dokonalost

Kategorie: křesťanství religionistika

Křesťanskou dokonalostí se myslí dokonalá láska k bohu a bližním. Tuto mravní ctnost vyžadoval Ježíš od svých učedníků v souvislosti s láskou k nepřátelům: "Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec" (evangelium sv. Matouše 5, 48). Ve Starém zákoně je vyjádřením dokonalosti "příkaz Páně" - Mojžíšův zákon - který "občerstvuje člověka" (žalm 19,8). V křesťanském mnišství jsou s dokonalostí spojeny evangelijní rady (čistoty, chudoby a poslušnosti). Naproti tomu zdůrazňuje protestantismus nedokonalost člověka, která potřebuje vykoupení. Také v islámu a v pársismu se mluví o ideálu dokonalosti.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

religionistikaCopyright iEncyklopedie.cz