Iniciace

Kategorie: religionistika

Podkategorie: přírodní národy

Ritus přechodu z dětského věku do dospělosti se označuje jako iniciace. U takzvaných přírodních národů mají tyto ceremonie zvláštní důležitost. Většinou v okamžiku pohlavní zralosti jsou inicianti (chlapci i děvčata) odděleni od zbytku společnosti a musí se podrobit speciálním zkouškám a důkazům odvahy. Odloučení dětí od rodičů a následující návrat do společenství je často spojen se symbolickou smrtí kandidátů. To se projevuje různým zmrzačováním, jako např. vytrháváním vlasů, pilováním zubů nebo tetováním. Jizvy, jiná úprava vlasů nebo také nové jméno ukazují na sociální změnu stavu dotyčné osoby. Také obřízka, jak ženských, tak mužských iniciantů, zde hraje ústřední roli. Mužští inicianti se musí nadto cvičit ve statečnosti, askezi a vytrvalosti. Během doby odloučení jsou poučováni o mytických tradicích a kulturních hodnotách společenství. Slavnosti chlapců jsou často přísnější a obsáhlejší. Dívky jsou iniciovány vzácněji, přičemž je jim "tajné vědění" předků upíráno; učí se především správnému chování pozdějších manželek. Teprve po skončení iniciace jsou kandidáti plnoprávnými členy společenství a schopni svatby. Iniciační rity jsou nutné i k přijetí osob do mužských a tajných spolků nebo při přechodu do vyšších věkových tříd.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistika

přírodní národyCopyright iEncyklopedie.cz