Liturgie

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: liturgie

Slovo pochází z řečtiny (leitourgia) a označuje služby athénských občanů pro společenství. V raném křesťanství se liturgií rozuměl úřad pro obec. Dějiny liturgie začínají u zpráv o Poslední večeři Nového zákona. Zpřítomnění této svaté události se uskutečňovalo slavnostmi Večeře Páně (viz eucharistie). Během doby se liturgie v katolické a pravoslavných církvích vyvinula ve slavnostní bohoslužbu s přesným průběhem, v jejím centru je eucharistická slavnost. Již v raném středověku rozlišujeme různé mešní liturgie, jako liturgie římská, sv. Basila, sv. Jana Zlatoústého, Petrova aj. Původními liturgickými jazyky byla latina, hebrejština a řečtina, staroslověnský jazyk zaváděli sv. Konstantin a Metoděj na Velké Moravě. Národní jazyky byly do katolické liturgie zavedeny až po reformách 2. vatikánského koncilu. Liturgie ve své dnešní podobě je souhrn kultovních a sakramentálních dějů, které jsou celebrovány ve spojení s hudbou, básněmi a výtvarným uměním. Zpěv kněží a jáhnů se střídá se sborovým zpěvem a hudbou, recitace svatých textů následují po litaniích a žalmech. Sakrální charakter podtrhují liturgická roucha, která se vyvinula z pozdně antických svátečních oděvů císařského dvora. Pozadí tvoří architektura chrámových prostor a celého chrámu.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

liturgieCopyright iEncyklopedie.cz