Mše svatá

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: liturgie

Středem života křesťanského společenství je od původní církve Večeře Páně (1. list Korinťanům 11,17-34), zprvu slavená o (židovském) sabatu a později o (křesťanské) neděli. Nazývá se také agapé nebo eucharistie (evangelium sv. Marka 14, 23). Je vzpomínkou na večeři, kterou slavil Ježíš večer před svou smrtí s dvanácti apoštoly. Jako označení pro historicky vzniklou formu této eucharistické slavnosti se na Západě užívá dnes zpravidla slovo mše; ve východních církvích naproti tomu je obvyklý výraz (Boží) "liturgie". O názoru, zdali způsoby chleba a vína, užívané při večeři, jsou jen vzpomínkovými objekty (spirituální interpretace) nebo zda znamenají na základě proměňování skutečné zpřítomnění Ježíše, došlo už v 9. stol. ve franckém klášteře Corbie a pak v 11. stol. mezi Berengarem z Toursu a opatem Lanfrancem k ostrým konfliktům. Tento spor ožil opět za reformátora Martina Luthera, Huldrycha Zwingliho a Jana Kalvína. Teprve Leuenberská konkordie (1973) dosáhla určité jednoty mezi reformačními církvemi. Transsubstanciace, tj. proměna chleba v tělo a vína v krev Kristovu - vyhlášená na čtvrtém lateránském koncilu (1215) jako dogma - je v latinské církvi více vázána na kněžskou plnou moc proměňování než u pravoslavných východních církví; u obou je považována za dílo Ducha svatého vyprošené skrze epiklézi (svolání Ducha sv.). Papež Pius V. r. 1570 zavedl Missale Romanum (misál); ten měl za cíl sjednotit slavení mše v západní církvi. V našem stol. vedlo biblické hnutí také k liturgické obnově. Druhý vatikánský koncil dosáhl liturgickou Konstitucí o posvátné liturgii Sacrosanctum concilium ze 4. 12. 1963 základní reformy bohoslužby a udělování svátostí. Hlavní důraz už od té doby neleží na knězi jako reprezentantu obce před Bohem, nýbrž na spoluslavení všech věřících, díky jejich účasti na všeobecném kněžství. Navenek se stala tato změna viditelnou i tím, že oltář se od apsidy posunul více do středu kostela a že celebrující kněz už nestojí zády k obci, nýbrž je k ní obrácen obličejem.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

liturgieCopyright iEncyklopedie.cz