Podlaha, Antonín

Kategorie: osobnost

Časové zařazení: 19. století 20. století

(1865–1932), kněz, církevní historik, archeolog, historik umění, editor, narozený v Praze. Studoval na akademickém gymnáziu v Praze a na Teologické fakultě tamtéž. Roku 1888 byl vysvěcen na kněze. Do roku 1891 vykonával různé funkce v církevní správě. Později se stal adjunktem na Teologické fakultě a roku 1895 katechetou na novoměstském vyšším gymnáziu, odkud přešel na malostranskou reálku. Roku 1901 byl jmenován docentem dějin výtvarných umění na katedře při arcibiskupském semináři. Roku 1903 byl zvolen metropolitním kanovníkem kapituly sv. Víta na Hradčanech. Od roku 1920 pražský světící biskup. Jako dopisující člen České akademie věd a od r. 1907 i Královské české společnosti nauk byl jmenován státním konzervátorem památkové péče pro okresy Benešov, Sedlčany, Královské Vinohrady a Žižkov. Od XXV. ročníku sedmnáct let redigoval časopis Památky archeologické. Věnoval se heuristické, ediční a encyklopedické činnosti a umělecké topografii. Výrazně se zasloužil o dostavbu katedrály sv. Víta. Autor děl: Český slovník bohovědný (4 svazky, 1912–1932, nedokončen), Posvátná místa Království českého (7 dílů, 1907–1913) aj. Zemřel v Praze a je pochován v arcibiskupské hrobce katedrály sv. Víta.
Heslo převzato z publikace: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století vydané nakladatelstvím CDK www.cdk.cz

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

19. století

20. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz